Av. de Sant Antoni 32B, 1er, Edifici Els Arcs AD400 La Massana

Privacy policy

1. Definicions:

Per a la millor comprensió de la Política de Privadesa, es defineixen els següents conceptes, als quals s’anirà fent referència: 

 • Client o Client Titular: persona o empresa que formalitzi la relació contractual sobre els productes i serveis de Diquital.  
 • Usuari: persona que utilitzi qualsevol producte o servei, Lloc Web o aplicació de Diquital.  
 • Producte o servei: productes o serveis la comercialització dels quals es realitzi sota qualsevol de les marques Diquital.  
 • Lloc Web i aplicació: pàgines web i aplicacions de Diquital posades a disposició del Client o Usuari per a l’ús dels seus productes i serveis.   
 • Perfil comercial: és un tractament automatitzat de dades consistent a avaluar determinats aspectes personals d’un Client o Usuari per analitzar o predir aspectes relatius a, per exemple, la seva situació econòmica, preferències personals, interessos, comportament, ubicació o moviments d’una persona física, amb l’objectiu d’adaptar l’oferta comercial als seus gustos, preferències i ús dels serveis, podent incloure la combinació de dades proporcionades pel Client o Usuari i altres generades per Diquital.
 

2. Com tractem les seves dades personals:

Per a gestionar les seves relacions amb nosaltres, tractarem les seves dades personals per a complir diferents finalitats, sempre d’acord amb el que estableix la normativa, respectant els seus drets i amb total transparència.  
Per això, en aquesta Política de Privadesa, a la qual pot accedir en qualsevol moment des de www.diquital.ad pot consultar el detall complet de com utilitzarem les seves dades en les relacions que establim amb vostè.   
Les principals normes que regulen els tractaments que farem amb les seves dades personals són:  

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. (En endavant, “RGPD”). 
 • La Llei andorrana 29/2021, de 28 de d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. (En endavant, “LQPD”). 
 

3. Qui és el responsable del tractament i DPD:

El titular de www.diquital.ad (en endavant “Lloc Web”) i responsable del tractament de dades personals és DIQUITAL, SAU (en endavant, "Diquital"), societat andorrana, amb domicili social a l’Av. Sant Antoni, 32B, 1r, Edifici Els Arcs, AD400 La Massana (Principat d'Andorra), Número de Registre Tributari A-716334-K, inscrita al Registre de Societats Mercantils del Principat d'Andorra amb número 21248, llibre S-404, folis 481-490 i número de Registre de Comerç 4043425. 

Així mateix, li comuniquem que el Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar per la protecció del seu dret fonamental a la protecció de dades personals dins Diquital. Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPD”) per fer-li arribar els seus suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions a través de: info@diquital.ad o +376 621253. 
 

4. Quines dades recollim:

Des de Diquital tractem la informació personal que el Client o Usuari facilita per a la contractació d’un producte o servei, la informació generada a través de la prestació d’aquest, així com les dades generades per Diquital. Sobre la base del principi de minimització, les dades que tractarem seran adequades, pertinents i limitades al necessari en funció dels finalitats per a les quals són tractades, respectant sempre la voluntat del Client o Usuari.  

Les dades objecte de tractament seran diferents depenent dels productes o serveis que el Client o Usuari utilitzi o tingui contractats, així com els tractaments addicionals permesos o autoritzats per aquest.  

Les dades que pot tractar Diquital són les següents:

a) Dades obtingudes del Client o Usuari:   

Són les dades facilitades pel Client o Usuari de manera inicial per a gestionar consultes o la contractació d’un producte o servei i atenció post-venda. Entre aquestes dades es troben les dades de contacte (passaport, DNI o permís de residència del Client Titular, adreça postal, adreça d’instal·lació, telèfon mòbil i/o fix), adreça de correu electrònic, data de naixement, professió, dades de pagament i/o compte bancari per la domiciliació de factures, així com qualsevol tipus d’informació recaptada, en el seu cas, a través dels canals d’atenció al Client de Diquital, incloent l’obtinguda a través de les galetes en les seves visites al nostre Lloc Web i aplicació, i les interaccions del Client o Usuari amb les xarxes socials oficials de Diquital. En el cas que per a la signatura del contracte el Client hagi fet servir alguna de les solucions d’onboarding digital, s’emmagatzemen també les evidències de la seva autorització, tant les imatges i vídeos capturades com la informació de context. En aquest sentit, Diquital podrà gravar i registrar íntegrament per qualsevol mitjà les converses que puguin produir-se en les gestions sobre la formalització o execució del contracte, acceptant l’interessat que les mateixes i la retenció i registre dels missatges no constitueixen contravenció del secret de les comunicacions, i la seva principal finalitat és obtenir justificació suficient de l’acceptació per les parts de les relacions comercials, fins i tot com a mitjà de prova per a qualsevol procediment entre les parts.   

Les dades obtingudes per aquests mitjans seran utilitzades per Diquital i seran incorporades a la resta d’informació que mantinguem del Client, així com per a la resta de finalitats que s’haguessin permès o autoritzat de conformitat amb el que disposa aquesta Política de Privadesa. 

b) Dades no obtingudes del Client o Usuari:  
 • Dades derivades de la prestació del servei o producte:  
  • Dades de productes o serveis: són les dades relatives al tipus de productes o serveis contractats, equipament instal·lat, dades de facturació, etc.   
  • Dades de visites web: són les dades tècniques i de navegació associats a cada accés o visita web realitzada, incloent l’adreça IP pública amb la qual es realitza, la data i hora d’aquesta connexió, la consulta al DNS, les pàgines webs consultades o les aplicacions utilitzades, la IP de la web consultada, nom de domini (URL), apartats visitats dins de la pàgina web i volum de dades utilitzades.  
 • Dades generades per Diquital:  
  • Són les dades resultants dels anàlisis realitzats per Diquital en funció de les dades disponibles del Client o Usuari per la gestió interna, l’atenció comercial i la resta de finalitats relacionades amb l’execució del contracte.  
​Per a què tractem les seves dades?  Podem realitzar estimacions basades en les seves dades sobre la seva edat, gènere, terminal o dispositiu utilitzat (marca, model, sistema operatiu), antiguitat (del Client, de la línia o del terminal utilitzat), canal de compra preferit, tipus d’habitatge, retorn de campanyes comercials realitzades, si el Client o Usuari utilitza mitjans digitals, quin és el millor horari per a contactar-vos, comportament de pagament, així com l’anàlisi bàsic d’aspectes relatius a les seves preferències personals i interessos a partir de les dades de consums, etc.  

Addicionalment i si tenim consentiment per això, podrem utilitzar les dades addicionals que s’indiquin per a realitzar perfils comercials més complets del Client o Usuari, com ara la composició de la llar, el nivell econòmic, el tipus d’activitat laboral, interessos i preferències com viatges, esports, jocs, ciència, moda, música, cinema o teatre, etc.  
 

5. Finalitats del tractament i base jurídica:

A Diquital tractem les dades del Client o Usuari per a la prestació del servei, així com per altres finalitats que el Client/Usuari permeti o autoritzi en els termes informats en la present Política de Privadesa o en les Condicions específiques de cada producte o servei contractat.  

Addicionalment, durant la vigència de la relació contractual, es podran incorporar altres dades per aquestes o altres finalitats i, en aquest cas, el Client o Usuari serà degudament informat en el moment de la seva recollida 

De manera que, abans de realitzar qualsevol tractament addicional no previst en la present Política, li ho comunicarem en la “informació sobre privadesa” o en la clàusula de privadesa de les Condicions particulars de cada producte, servei, aplicació o formulari.  

El Client s’obliga a què tota la informació que es proporcioni a Diquital per a la gestió i contractació dels productes i serveis, garantint que està facultat i ha obtingut el consentiment del seu titular per al lliurament. Diquital no es responsabilitza de la utilització de dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades proporcionades pel Client.  

A aquest efecte, Diquital informa de les bases legitimadores que permetran els diferents tractaments:  

a) Execució del contracte:   

Diquital informa que per a l’execució del contracte subscrit amb el Client podrà utilitzar, entre les categories de dades recollides, aquelles que siguin necessàries per a la correcta execució d’aquest. A més, necessitem tractar les seves dades per a poder prestar-li, amb la màxima qualitat, els millors productes i serveis per adaptar-nos a les seves necessitats, així com per a millorar la seva experiència en el gaudi d’aquests productes i serveis. Tractar les seves dades ens permetrà ser més eficients i, per tant, ens ajudarà a continuar mantenint els màxims nivells de seguretat i confiança en els serveis que li prestem.  

La concreció específica de les dades tractades s’identificarà en les clàusules de protecció de dades de les Condicions de cada producte o servei. A més, com a Client, els tractaments que puguin ser necessaris per complir amb aquest contracte es realitzaran amb les següents finalitats:  

 • Prestar el servei, mantenir-lo i gestionar la relació contractual amb el Client o Usuari.  
 • Atenció al Client a través de qualsevol canal de Diquital, al qual pugui dirigir-se: formulari de contacte, telèfon 621253, correu electrònic, oficines, xarxes socials o qualsevol altre mitjà de comunicació autoritzat per Diquital, incloent eines, dispositius i/o aplicacions que Diquital posi a la disposició dels Clients per a la gestió dels seus productes o serveis. 
 • Conèixer com s’utilitzen els productes o serveis, Lloc web i aplicació de Diquital contractats pel Client o usuari, per a detectar tendències, realitzar analítiques, estudis o avaluacions sobre l’ús d’aquests, entendre i predir les necessitats dels clients i/o usuaris, el nivell de satisfacció de negoci i personalitzar la seva experiència.  
 • Acreditar la contractació, realització d’analítiques per automatització de gestions amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció tècnica i comercial, verificar la satisfacció dels Clients o Usuaris a través de l’enregistrament de la seva veu i, en el seu cas, transcripció de l’atenció proporcionada a través dels canals habilitats a aquest efecte.  
 • Realització d’estadístiques, enquestes o estudis de mercat que tinguin per finalitat avaluar la qualitat del producte o servei, la presa de decisions de negoci, comercials, d’inversió, comprovar les vendes o productes que més es venen etc., incloent un termini de tres mesos després d’haver deixar de ser Client o Usuari, per exemple, per a conèixer els motius de la seva marxa o  insatisfacció. Per això, Diquital pot comptar amb tercers de confiança als quals encarrega la realització d’aquestes enquestes o estudis de mercat per a l’obtenció dels resultats anònims.  
 • Mantenir la seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques, detectar fallades o errors tècnics en la transmissió de les comunicacions electròniques, així com qualsevol tractament que sigui necessari per a la correcta prestació del servei de telecomunicacions o qualsevol altra normativa sectorial que resulti d’aplicació.  
 • Detectar o impedir la utilització abusiva o fraudulenta dels productes i serveis de Diquital, així com la seva contractació irregular, incloent qualsevol mecanisme utilitzat per Diquital amb l’objectiu de verificar la correcta identificació del Client o Usuari.   
 • Convidar als Clients a jornades, esdeveniments o accions públiques organitzades per Diquital que poguessin resultar del seu interès.  
 • Qualsevol altra que sigui obligatòria i necessària per al compliment de les seves funcions com operador de telecomunicacions o prestador de serveis de la societat de la informació. 


b) Interès legítim:  

L’interès legítim constitueix una base legitimadora del tractament, sempre que aquest interès a tractar les dades del Client per a la finalitat indicada es trobi dins les seves expectatives raonables basades en la relació que té com a Client i Usuari de Diquital.

En aquest sentit, considerem que es troben emparats per l’interès legítim i, per tant, Diquital podrà tractar les següents dades per a cadascuna de les finalitats descrites a continuació:  

 • Es podran tractar les dades sobre trànsits anòmals que es puguin estar realitzant des de la connexió del Client o Usuari i que afectin la seguretat de les xarxes, sistemes o equips amb la finalitat que Diquital pugui remetre a aquest per qualsevol mitjà, informació o alerta de ciberseguretat.  
 • Es podran tractar les dades obtingudes del Client o Usuari, les dades derivades de la prestació del servei o productes i les visites al nostre Lloc Web i aplicació, així com les dades generades per Diquital, amb la finalitat d’analitzar o predir, de forma molt bàsica, aspectes relatius a les seves preferències personals i interessos i que Diquital li pugui oferir, per qualsevol mitjà, ofertes personalitzades de productes i serveis.  
 • Per a la realització d’ofertes comercials, Diquital podrà tractar les dades proporcionades per l’Usuari d’aquells que hagin sol·licitat informació sobre productes i serveis de Diquital, per qualsevol mitjà, incloent en el seu cas els electrònics, durant un termini màxim de dos anys des què van ser subministrats.  
 • El dret d’oposició a aquest tractament podrà realitzar-se mitjançant l’enviament de la notificació pertinent a les adreces que consten a l’apartat “Exercici de Drets” de la present Política de Privadesa.  

c: Consentiment:   
El consentiment constitueix la base legitimadora del tractament que permetrà que Diquital pugui tractar les següents dades per a cadascuna de les finalitats descrites a continuació, prèvia obtenció de la corresponent autorització del Client o Usuari segons correspongui.  

Per això, cada Client o Usuari rebrà prèviament una comunicació informativa específica amb el suficient nivell de detall per al tractament de les dades amb les finalitat indicades a continuació:  

 • Es podran tractar les dades obtingudes del Client o Usuari, les dades derivades de la prestació del servei o producte, les dades generades per Diquital i fonts externes, amb la finalitat de realitzar un perfil comercial i que Diquital pugui oferir-li, per qualsevol mitjà, ofertes personalitzades de productes i serveis de Diquital, durant un termini màxim de dos anys des de la finalització del contracte amb Diquital.  No obstant això, el Client podrà sempre, acreditant per escrit la seva identitat, sol·licitar, gratuïtament la seva exclusió, la seva no utilització per a fins de venda directa, l’omissió total o parcial de la seva adreça o altres dades personals o que s’esmenin els errors existents.  La retirada del consentiment per aquests tractaments podrà realitzar-se mitjançant l’enviament de la notificació pertinent pels mitjans que consten a l’apartat “Exercici de Drets” de la present Política de Privadesa.
 

6. Termini de conservació:

S’informa que, en compliment del principi de limitació de conservació, les dades seran tractades exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s’hagin recaptat en cada moment. Seran, doncs, mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.   

Per tot l’anterior, Diquital ha establert els següents terminis de conservació que seran aplicables en funció de la finalitat i de la base legitimadora, tret que, en algun supòsit, s’hagi especificat un termini diferent en la present Política de Privadesa o en les condicions de prestació de cadascun dels productes i serveis.  

 • Per a realitzar els tractaments relacionats amb l’execució del contracte, les dades seran conservades durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb les finalitats que requereixi cada producte o servei. Un cop finalitzada la relació contractual amb el Client, les dades seran conservades per Diquital durant un període de temps de 2 anys.   
 • En aplicació de la legislació en matèria de lluita contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme, les dades relacionades amb la contractació i la facturació dels productes i serveis contractats s’emmagatzemaran durant un termini mínim de 5 anys des de: (i) la data de finalització de les relacions de negocis amb els clients; (ii) la data de la transacció ocasional. Això, inclou tota la informació relacionada amb el client que s’hagi capturat en el moment de celebrar el contracte.   
 • Per a realitzar els tractaments relacionats amb l’anàlisi de les dades per a predir els interessos i preferències del Client o Usuari emparat per l’interès legítim, així com l’elaboració d’un perfil comercial en cas d’haver obtingut el seu consentiment, les dades que s’indiquin en cadascun dels supòsits permesos o autoritzats pel Client s’emmagatzemaran i tractaran amb aquesta finalitat durant un termini de 12 mesos, a comptar del moment en què finalitzi la relació comercial, tret que, per a complir amb la finalitat prevista, sigui necessari un període superior.   
 • Transcorreguts els terminis anteriorment indicats, les dades podran ser destruïdes, bloquejades o anonimitzades, segons sigui procedent, de conformitat amb el previst per la legislació.
 

7. Com i per què anonimitzem les teves dades?

En el procés d’anonimització, les dades de caràcter personal reals són substituïdes per identificadors únics irreversibles, de manera que no sigui possible executar el procés a la inversa (no es podrà, per exemple, obtenir el número de telèfon ni cap altra dada de caràcter personal a partir de l’esmentat identificador).  

D’altra banda, les dades s’analitzen amb l’objectiu d’obtenir resultats, sempre de manera agregada, per identificar comportaments de caràcter general i mai de caràcter individual.   

Per tot això, atès que les dades estan anonimitzades i agregades, és totalment impossible identificar de manera individual les persones que van generar aquestes dades.
 

8. Exercici dels seus drets:

Diquital informa el Client que té els següents drets derivats de la normativa aplicable:  

a) El dret d'accés a les seves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament que s’hi han dut a terme. Concretament, té dret d’accés a la informació següent:  

 • Les finalitats del tractament.  
 • Les categories de dades personals de què es tracta.  
 • Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals, en particular en cas de transferència internacional.  
 • El termini previst de conservació de les dades personals, o si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.  
 • L’existència del dret de l’interessat a sol·licitar al responsable la rectificació o supressió de les dades personals, la limitació del tractament de les dades personals o oposar-se a aquest tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades.  
 • El dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.  


b) El dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta o incompleta. L’exercici d’aquest dret suposa que l’interessat pot obtenir la rectificació de les seves dades personals que siguin inexactes sense dilació indeguda del responsable del tractament. Tenint en compte les finalitats del tractament, la persona interessada té dret a què completin les dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional. L’interessat ha d’indicar en la seva sol·licitud a quines dades es refereix i quina correcció s’hi ha de fer. Ha d’adjuntar a la sol·licitud, quan sigui necessari, la documentació justificativa de la inexactitud o del caràcter incomplet de les dades objecte de tractament.  


c) El dret de supressió de les seves dades personals, i així deixar de tractar-les, tret que existeixi obligació legal de conservar-les i/o no prevalguin altres motius legítims per al seu tractament per Diquital. Aquest dret es pot exercir sol·licitant la supressió de les dades de caràcter personal quan concorri alguna de les circumstàncies següents: 

 • Si les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o són tractades d’una altra manera.  
 • Si la persona interessada retira el consentiment en què es basa el tractament i no es basa en cap altre fonament jurídic.  
 • Si la persona interessada s’oposa al tractament i no hi prevalen altres motius legítims per al tractament, o quan la persona interessada s’oposa al tractament en les circumstàncies següents: (i) el tractament de la persona responsable es fonamentava en l’interès legítim o en el compliment d’una missió d’interès públic i no han prevalgut altres motius per legitimar el tractament de les dades i (ii) que les dades personals siguin objecte de màrqueting directe, incloent-hi l’elaboració de perfils relacions amb l’esmentat màrqueting.  
 • Si les dades personals s’han tractat il·lícitament.  
 • Si les dades personals s’han de suprimir per complir una obligació legal.  
 • Si les dades personals s’han obtingut en relació amb l’oferta directa de serveis de la societat de la informació.  


d) El dret a l’oblit que està vinculat amb el dret de supressió, de manera que l’interessat podrà demanar a la persona responsable del tractament la supressió de tot enllaç o les còpies o rèpliques de dades personals. Aquest dret no és il·limitat, de manera que pot ser factible no procedir a la supressió quan el tractament sigui necessari per a l’exercici de la llibertat d’expressió i informació; per al compliment d’una obligació legal; per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a la persona responsable; per raons d’interès públic o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.  

e) El dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals. Això permet la paralització del tractament, de tal manera que s’eviti per part de Diquital el seu tractament en un futur, qui únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Es pot sol·licitar la suspensió del tractament de les dades:  

Quan s’impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-les.  

Quan s’hagi exercit el dret d’oposició al tractament de les dades personals que el responsable realitza en base a l’interès legítim o a la missió d’interès públic, mentre es verifica si aquests motius prevalen sobre els de l’interessat.  


f) El dret d’oposició que permet que en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Diquital deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat o per a la formulació, l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Quan el tractament de dades personals té per objecte el màrqueting directe, la persona interessada té dret a oposar-se, en tot moment, al tractament de les dades personals que l’afecten, inclosa l’elaboració de perfils relacionada amb el màrqueting mencionat; i, en aquest cas, les dades personals s’han de deixar de tractar per aquestes finalitats.   


g) El dret a la portabilitat que permet a l’interessat rebre les dades personals que hagi facilitat a Diquital i poder transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, sempre que el tractament es legitimi sobre la base del consentiment o en el marc de l’execució d’un contracte. Per a l’exercici d’aquest dret, serà necessari que el client proporcioni un correu electrònic vàlid. No obstant l’anterior, aquest dret, per la seva naturalesa, no es pot aplicar quan el tractament sigui necessari per al compliment d’una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable.   


Diquital garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar l’exercici d’aquests drets gratuïtament, sent necessari per a tal exercici que s’adjunti còpia del seu document d’identitat. Podrà exercir qualsevol dels drets citats anteriorment, dirigint un escrit postal o electrònic, indicant en la sol·licitud quin dret exerceix, al DPD: info@diquital.ad i/o Av. Sant Antoni, 32B, 1r, Edifici Els Arcs, AD400 La Massana, Principat d'Andorra.
 

9. Informació que compartim: destinataris 

Diquital únicament intercanviarà dades personals amb tercers destinataris per a qualsevol de les finalitats previstes en la Política de Privadesa, amb l’objectiu de mantenir la relació contractual.  

En aquest sentit, Diquital té contractats per a la gestió d’algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei, proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals, que actuaran com encarregats de tractament i que estaran obligats, contractualment, a complir amb les seves obligacions legals d’encarregat del tractament i a mantenir la confidencialitat i el secret professional.   
En cap cas, les dades de caràcter personal del Client o Usuari seran compartides amb terceres empreses sense obtenir el seu consentiment previ, tret que la comunicació de les seves dades fos necessària per assegurar el manteniment de la relació contractual amb el Client, així com en els casos previstos per la normativa vigent en cada moment.  

Així mateix, donada la configuració de l’oferta comercial de Diquital i en funció de les necessitats tècniques per a la prestació del serveis que formen part d’aquesta, es podran produir les comunicacions de dades que siguin necessàries, entre els corresponsables del tractament, amb la finalitat de prestar i gestionar correctament el servei contractat, oferir l’oferta comercial que més s’adapti a les circumstàncies del Client, així com als seus interessos i preferències.  

Addicionalment, s’informa que podran ser comunicats les dades personals que siguin necessàries per a la prestació, facturació i cobrament dels productes i serveis. En aquest sentit, les dades seran comunicades a les entitats financeres en la mesura necessària per a la gestió del cobrament dels serveis contractats i en particular dels deutes domiciliats.  
 

10. Seguretat i confidencialitat en el tractament:  

Diquital adopta els nivells de seguretat requerits per l’RGPD, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment. Tanmateix, es preocupa per garantir la seguretat, el secret i la confidencialitat de les dades, comunicacions i informació personal. Per això, com a part del nostre compromís i en compliment de la legislació vigent, hem adoptat les més adequades mesures de seguretat i mitjans tècnics per evitar la seva pèrdua, mal 

ús o el seu accés sense autorització.  

Quan rebem les dades del Client, utilitzem rigorosos procediments i funcions de seguretat per impedir qualsevol accés no autoritzat.  

Les dades personals que puguem recaptar per mitjà de les diferents comunicacions que mantinguem amb tu seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte de les mateixes i garantint el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries i raonables que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.  

En els casos de violació de seguretat de dades personals que comportin risc per als drets de les persones, Diquital prendrà les mesures necessàries per a posar remei a la situació i mitigar els possibles efectes negatius que dita violació pogués haver ocasionat. Així mateix, ho notificarà als Clients o Usuaris i a l’autoritat andorrana competent quan així sigui requerit per la normativa de protecció de dades aplicable. 
 

11.Transferències internacionals de dades:   

S’informa que Diquital contracta la gestió d’algunes funcions necessàries per a la prestació del servei amb encarregats de tractament situats fora del Principat d’Andorra i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.  
 

12. Canvis en la Política de Privadesa:  

Diquital es reserva el dret de modificar la present Política de Privadesa per actualitzar-la a futures modificacions legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que es poguessin donar a les dades personals dels Clients i Usuaris. Aquesta actualització es farà pública per part de Diquital, en qualsevol cas, i serà comunicada directament al Client o Usuari en el cas que la mateixa afecti els seus drets o llibertats.  

Totes les notificacions, modificacions i comunicacions per part de Diquital al Client relacionades amb la Política de Privadesa es realitzaran amb el preavís legal necessari, d’alguna de les següents maneres segons sigui procedent:  

 • Informació en factura  
 • Enviament per correu postal o electrònic a qualsevol de les adreces que el Client faciliti a Diquital 
 • Comunicació mitjançant trucada telefònica al número de telèfon del Client o Usuari  
 • Mitjançant SMS 

La utilització dels nostres serveis, un cop s’hagi comunicat aquest canvi, implicarà el coneixement de la mateixa per part del Client en els termes recollits en la nova política de privadesa publicada.   
 

13. Tractament ulterior: 

Si Diquital requerís el tractament ulterior de les seves dades personals per a una finalitat diferent a la recollida per la present Política de Privadesa, s’informarà prèviament, incloent tota la informació que sigui legalment exigible, així com les finalitats previstes per aquest nou tractament. 
 

14. Tractament de dades de menors: 

Diquital prohibeix expressament que aquells menors de 18 anys facilitin les seves dades personals a Diquital sense el consentiment previ o autorització dels seus pares, tutors o representants legals.  

En cas que el Client atorgui la utilització dels serveis a un Usuari menor de 18 anys, com a responsable del mateix serà l’encarregat d’autoritzar i decidir davant Diquital sobre el tractament de les dades del mateix en els termes exposats en la present Política.   

Diquital vetllarà per l’ús adequat de les dades dels menors, garantint el respecte a les lleis que els siguin aplicables amb les mesures que raonablement siguin oportunes.   
En el moment en el qual els pares, tutors o representants legals d’aquests menors detectin un tractament de dades no autoritzat podran efectuar les seves consultes o reclamacions dirigint un escrit al Delegat de Protecció de Dades al correu electrònic info@diquital.ad.  
 

15. Galetes:  

Igual que altres portals d’Internet, les pàgines web de Diquital utilitzen una tecnologia denominada “galetes” per a recaptar informació sobre les interaccions dels usuaris i forma d’utilització de les pàgines web.  

Si com a Client de Diquital accepta les galetes del nostre Lloc Web, també accepta que Diquital l’identifiqui com a Client o Usuari i pugui tractar la informació per al seu anàlisi i per als tractaments que hagi permès o autoritzat associats a la seva condició de Client, sent aplicable la present Política de Privadesa de Diquital a més de l’indicat en la Política de Galetes.  

Si desitges obtenir informació detallada sobre com Diquital utilitza les Galetes, pots consultar aquí la Política de Galetes.